Prevádzkový poriadok v
Autocampe Jami

1. Pred ubytovaním v Autocampe Jami je nutné na recepcii predložiť občiansky preukaz, alebo cestovný pas všetkých ubytovaných hostí.

2. Poplatok za ubytovanie sa platí vopred na celú dobu pobytu. V prípade skoršieho ukončenia pobytu v autocampingu sa finančný rozdiel nevracia.

3. Predĺženie pobytu je zákazník povinný ohlásiť na recepcii najneskôr do 10.00 hodiny.

4. V deň odchodu treba uvoľniť miesto najneskôr do 10.00 hodiny. V prípade, že hosť neopustí autocamp v posledný ubytovací deň do 10.00 hodiny, bude mu účtovaný ubytovací poplatok za celý ďalší deň.

5. Autocamp Jami je v čase od 20.00 do 8.00 zatvorený. V prípade príchodu v čase, keď je autocamp zatvorený, hosť bude vyúčtovaný hneď na druhý deň ráno. (Brána pre výjazd vozidiel je otvorená 24:00hod.)

6. Nočný kľud v Autocampe Jami je od 22.00 do 6.00 hod. A počas tejto doby je zakázané:
– Bezdôvodne štartovať automobil
– Púšťať hudbu
– Spievať a hrať na hudobné nástroje
– Robiť nadmerný hluk

7. V Autocampe Jami je možné používať len prenosné ohniská, ktoré sú zákazníkom k dispozícií. Je zakázané:
– Robiť ohnisko voľne na zemi
– Vyrúbavať stromy a kríky v celom areáli

8. Dodržiavať všetky pokyny pracovníkov Autocampu Jami.

9. Vlastník Autocampu Jami nezodpovedá za škody na majetku spôsobené treťou osobou a ani prírodnou katastrofou.

10. Užívanie autocampu je dovolené iba osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

11. Voľný pohyb psov je v celom areáli autocampu zakázaný. (Všetci psi musia biť na vodítku).

12. Každý ubytovaný hosť je povinný nosiť identifikačnú pásku na ruke počas celého pobytu v Autocampe Jami. Slúži na prehľad ubytovaných hostí.

13. Pri nedodržaní tohto prevádzkového poriadku alebo pri opätovnom rušení nočného kľudu budú dotyční vykázaní z areálu Autocampu Jami bez nároku na vrátenie ubytovacieho poplatku.

Prosíme hostí o dodržiavanie čistoty v celom areáli, zvlášť na WC a v sprchách.